10 อันดับผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
(%)
1 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด
173,984,165 28.38
2 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 102,000,000 16.64
3 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี
55,149,700 9.00
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 39,537,000 6.45
5 MR.LIAU KIM SAN JEREMY 28,379,000 4.63
6 MISS JUNRI SUGIURA 14,558,000 2.37
7 นาย สมยศ สุธีรพรชัย 13,281,200 2.17
8 นาย สามารถ จิระดำรง 11,128,883 1.82
9 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
10,255,450 1.67
10 BANK OF SINGAPORE LIMITED 7,804,713 1.27


หมายเหตุ : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 8 มกราคม 2561
โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

.................................................................................................................................................

Top 10 shareholders of S11 GROUP Public Company Limited
as of December 31, 2017  were as follows:
No. Shareholder List Number of Share Proportion (%)
1 S CHARTER COMPANY LIMITED 173,984,165 28.38
2 BANK JULIUS BAER&CO.LTD,SINGAPORE 102,000,000 16.64
3 MR. SIRAWAT WANGLEE 55,149,700 9.00
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 39,537,000 6.45
5 MR. LIAU KIM SAN JEREMY 28,379,000 4.63
6 MISS. JUNRI SUGIURA 14,558,000 2.37
7 MR. SOMYOD SUTEERAPORNCHAI 13,281,200 2.17
8 MR.SAMART CHIRADAMRONG 11,128,883 1.82
9 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 10,255,450 1.67
10 BANK OF SINGAPORE LIMITED 7,804,713 1.27


Remark : Major shareholders’ report as at the closing date of the share-registered book ,
January 8, 2018 prepared by Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD)