10 อันดับผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
(%)
1 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด
173,984,165 28.38
2 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 103,000,000 16.80
3 นายศิรวัตร หวั่งหลี
55,300,000 9.02
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 40,085,800 6.54
5 MR. LIAU KIM SAN JEREMY 28,379,000 4.63
6 MISS JUNRI SUGIURA 14,558,000 2.38
7 นายสมยศ สุธีรพรชัย 13,482,200 2.20
8 นายสามารถ จิระดำรง 11,242,548 1.83
9 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
10,255,450 1.67
10 นายทศพล แววมณีวรรณ 7,910,000 1.29


หมายเหตุ : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 3 มกราคม 2562
โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

.................................................................................................................................................

Top 10 shareholders of S11 GROUP Public Company Limited
as of December 31, 2018  were as follows:
No. Shareholder List Number of Share Proportion (%)
1 S CHARTER COMPANY LIMITED 173,984,165 28.38
2 BANK JULIUS BAER&CO.LTD,SINGAPORE 103,000,000 16.80
3 MR. SIRAWAT WANGLEE 55,300,000 9.02
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 40,085,800 6.54
5 MR. LIAU KIM SAN JEREMY 28,379,000 4.63
6 MISS.JUNRI SUGIURA 14,558,000 2.38
7 MR. SOMYOD SUTEERAPORNCHAI 13,482,200 2.20
8 MR.SAMART CHIRADAMRONG 11,242,548 1.83
9 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 10,255,450 1.67
10 MR. THOSAPON WAEWMANEEWAN 7,910,000 1.29


Remark : Major shareholders’ report as at the closing date of the share-registered book ,
January 3, 2019 prepared by Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD)