10 อันดับผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
(%)
1 บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด
173,984,165 28.38
2 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 112,255,450 18.31
3 นาย ศิรวัตร หวั่งหลี
55,149,700 9.00
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 38,311,800 6.25
5 MR.LIAU KIM SAN JEREMY 28,379,000 4.63
6 MISS JUNRI SUGIURA 14,558,000 2.37
7 นาย สมยศ สุธีรพรชัย 13,201,000 2.15
8 นาย สามารถ จิระดำรง 11,013,497 1.80
9 นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
8,452,900 1.38
10 BANK OF SINGAPORE LIMITED 7,804,713 1.27


หมายเหตุ : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 19 เมษายน 2560
โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

.................................................................................................................................................

Top 10 shareholders of S11 GROUP Public Company Limited
as of April 19, 2017  were as follows:
No. Shareholder List Number of Share Proportion (%)
1 S CHARTER CO., LTD. 173,984,165 28.38
2 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 112,255,450 18.31
3 MR.SIRAWAT WANGLEE 55,149,700 9.00
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 38,311,800 6.25
5 MR.LIAU KIM SAN JEREMY 28,379,000 4.63
6 MISS JUNRI SUGIURA 14,558,000 2.37
7 MR.SOMYOD SUTEERAPORNCHAI 13,201,000 2.15
8 MR.SAMART CHIRADAMRONG 11,013,497 1.80
9 MR.VEERAJET WONGKUSONKIJ 8,452,900 1.38
10 BANK OF SINGAPORE LIMITED 7,804,713 1.27


Remark : Major shareholders’ report as at the closing date of the share-registered book ,
April 19, 2017 prepared by Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD)