ชื่อบริษัท บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ชื่อย่อ S11 (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  เลขทะเบียนบริษัท                0107556000698
  ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
  กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
  เว็บไซต์  www.sgroup.co.th
  ปีที่ก่อตั้ง 2554
  วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 25 กุมภาพันธ์ 2558
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  ทุนจดทะเบียน 613,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 613,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญจำนวน 613,000,000 หุ้น
  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
  รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
  ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว ร้อยละ 49.00 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
  จำนวนหุ้นที่ชาวต่างชาติมีสิทธิถือครองเพิ่ม 94,410,122 หุ้น
  สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ร้อยละ 30.01
  หมายเลขกำกับหลักทรัพย์ ในประเทศ TH6268010001| ต่างด้าว TH6268010019| NVDR TH6268010R15
  นโยบายการจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมายของงบการเงินของบริษัท
(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
  ผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.38 กลุ่มนัก
ลงทุนชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.62 และผู้ถือหุ้นคนไทยที่ไม่ใช่บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 38.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  บุคคลอ้างอิงอื่นๆ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 2343 9500โทรสาร (66) 2343 9687
  นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2230-1000 , 0-2231-4333
  ผู้สอบบัญชี นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777  โทรสาร 0-2264-0789-90 Home Page: www.ey.com
  ติดต่อ สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2022-8888 | โทรสาร 0-2158-7948 | E-mail info@sgroup.co.th
สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2022-8888,061-389-7427 | โทรสาร 0-2158-7948 | E-mail corporate@sgroup.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2022-8888,061-389-7427 | โทรสาร 0-2158-7948 | E-mail ir@sgroup.co.th

.............................................................................................................................................................................................................................................  Company Name S 11 Group Public Company Limited
  Stock Code S11 (Listed on the Stock Exchange of Thailand – SET)
  Registration Number 0107556000698
  Core Business Hire-purchase financing service for motorcycles.
  Sector Finance and Securities
  Industry Financials
  Website www.sgroup.co.th
  Year of Establishment 2011
  First trade date February 25, 2015
  Headquarter Address 888 Soi. Chatuchot 10, Chatuchot Road,
Ao-Ngoen Sub-district, Saimai District, Bangkok 10220
  Registered Capital Baht 613,000,000
  Paid-up Capital Baht 613,000,000 as of 31 December, 2020
  Type of Share 613,000,000 ordinary shares
  Par value Par value of Baht 1.00 per share as at 31 December 2020
  Preferred Share None
  Fiscal Year January 1 – December 31 of each year
  Foreign Limit 49.00% (As of 15 March 2021)
  Foreign Available 94,410,122 Shares
  Free float 30.01% 
  ISIN Number Local TH6268010001| Foreign TH6268010019| NVDR TH6268010R15
  Dividend Policy No less than 40% of of the net profit after tax and regulatoiory reserves (with additional conditions)
  Shareholders On December 31, 2020, The shareholding structure of the Company consisted of 28.38 percent held by
S charter Co. Ltd., 33.62 percent held by foreign investors and 38.00 percent held by other Thai investors who are concerned with S Charter Co. Ltd.
  References Trinity Securities Company Limited
179 Bangkok City Tower, 25-26,29th Floor, South Sathon Road, Tungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
Tel. (66) 2343 9500 Fax. (66) 2343 9687
  Securities Registrar Thailand Securities Depository Company Limited
93 Stock Exchange of Thailand building, Rajadapisek Road, Din Daeng District, Bangkok 10400
Tel. (66) 2009-9000  Fax. (66) 2009-9991
  Bond Registrar Bangkok Bank Public Company Limited
333, 1st Floor Tritip Silom Road, Bangrak District, Bangkok 10500
Tel. (66) 2230-1000, (66) 2231-4333
  Auditor Ms. Ratchada Yongsawadwan,
Certified Public Account No.4951 EY Office Limited

33rd floor, Lake Rajada Office Complex 193/136-137, Rajadapisek Road, Klongtoey District,
Bangkok 10110. Tel. (66) 2264-0777 Fax. (66) 2264-0789-90 Home Page: www.ey.com
  Contact Headquarters
Tel. : (66) 2022-8888 | Fax : (66) 2158-7948 | E-mail : info@sgroup.co.th
Company Secretary
Tel. : (66) 2022-8888 ext. 2503, (666) 1389-7427 | Fax : (66) 2158-7948 |
E-mail : corporate@sgroup.co.th
Investor Relations
Tel. : (66) 2022-8888 ext. 2503, (666) 1389-7427 | Fax : (66) 2158-7948 | E-mail : ir@sgroup.co.th