หัวข้อเรื่อง / Topic Download
     รายงานประจำปี 2560
(SIZE 4416 KB)
     AnnualReport 2017
(SIZE 3889 KB)
     รายงานประจำปี 2559
(SIZE 4824 KB)
     AnnualReport 2016
(SIZE 4271 KB)
     รายงานประจำปี 2558
(SIZE 4415 KB)
     AnnualReport 2015
(SIZE 3589 KB)
    รายงานประจำปี 2557
(SIZE 2151 KB)
     AnnualReport 2014
(SIZE 1690 KB)


หัวข้อเรื่อง / Topic Download
      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
(SIZE 275 KB)
     Notification of the Resolutions of the Board of Directors' Meeting no.1/2018
(SIZE 285 KB)
     ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
(SIZE 50 KB)
     Invitation to shareholders to propose the 2018
(SIZE 50 KB)
     แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560
(SIZE 334 KB)
     Notification of the Resolutions of the Board of Directors' Meeting no.3/2017
(SIZE 354 KB)
     แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560
(SIZE 351 KB)
     Notification of the Resolutions of the Board of Directors' Meeting no.1/2017
(SIZE 322 KB)
     การลงทุนในบริษัท มดเอส จำกัด
(SIZE 115 KB)
     Notification on investment in MOD S Company Limited
(SIZE 121 KB)
     แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559
(SIZE 65 KB)
     Notification of the Information on the Issuance of the Debentures no.2/2016
(SIZE 69 KB)
     แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559
(SIZE 64 KB)
     Notification of the Information on the Issuance of the Debentures no.1/2016
(SIZE 66 KB)
     เพิ่มเติมรายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์การเสนอขายตราสารหนี้(08/04/2559)
(SIZE 59 KB)
     เพิ่มเติมรายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์การเสนอขายตราสารหนี้(17/12/2558)
(SIZE 37 KB)
     เพิ่มเติมรายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์การเสนอขายตราสารหนี้(19/11/2558)
(SIZE 36 KB)