ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ
บุคคลธรรมดา รายย่อยทั่วไป ซึ่งมีรายได้มั่นคงระดับกลาง ถึง ระดับล่าง โดยรถจักรยานยนต์ที่
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อมีราคาเฉลี่ยคันละประมาณ 50,000-52,000 บาท เป็น รถจักรยานยนต์
ยี่ห้อ ที่มี ความนิยมในตลาด ได้แก่ ยี่ห้อ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ และ คาวาซากิ  เป็นต้น  อีกทั้ง
บริษัทมีบริการหลังการขาย และ  อำนวยความสะดวก ให้แก่ลูกค้า โดย การให้บริการรับต่อภาษี
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยและพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็น การเสริมรายได้
ให้กับบริษัท พร้อมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบริษัทอีกด้วย
......................................................................................................................................

The company conducts loan services  for the hire-purchase of motorcycles , targeting individuals earing stable,mid to low range of income. The average price per motorcycle
is  Baht  50,000 - 52,000.  Most  of  these  motorcycles  are  popular in market and be
needed for consumers  e.g. Honda , Yamaha , Suzuki  and  Kawazaki.  The company is
not  only  giving  a  motorcycle  hire-purchase  service  but  also  giving  an  after-sales
services to customers including renewal tax registration ,  insurance and sign act which increases revenues to the company and prevents risks that may occur to the company assets’.

กลุ่มลูกค้าที่มีเอกสารทางการเงิน
เป็นกลุ่มที่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพมั่นคงมีรายได้ที่แน่นอนสามารถ
ตรวจสอบประวัติเครดิตจากสถาบันการเงินอื่นได้โดยลูกค้าและผู้ค้ำประกันจะต้องมีเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณา  คือ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนา
สลิปเงินเดือน  พร้อมทั้ง แสดงหลักฐานตัวจริง กับ เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

Customers with sufficient financial evidences
Most  of  this  customer  resides  in  Bangkok  and  the  surrounding  vicinity ,  with
permanent occupations and stable incomes. Their financial records can be checked
with  financial  institutions.   Customers  and  guarantors  are  required  to  present
ID cards,  registration,  salary receipts and copies of them to consideration.

กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเอกสารทางการเงิน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย รับเหมาทั่วไป ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างโดย
ลูกค้า และ ผู้ค้ำประกัน จะมีเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา คือ  สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
สินเชื่อต้องไปตรวจสอบข้อมูลที่บ้านของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้

Customers without sufficient financial evidences
Most  of  this  customer  is , for  instance , merchants, general contractors or motorcycle  taxi  riders. They and  their  guarantors  are  required  to  present
ID cards , registration  and  copies  of  them  to  the credit analyst officer who
must then verify the information by visiting the customers’ residence.