PERSONAL DATA PROTECTION ACT POLICY

    นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อเรื่อง / Topic Download

   นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


(SIZE 1289 KB)

   แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล


(SIZE 102 KB)

   แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


(SIZE 95 KB)