ปี 2562
Year 2019

หัวข้อเรื่อง / Topic Download
      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562
(SIZE 44 KB)
     Notification of the Resolutions of the Board of Directors' Meeting no.3/2019
(SIZE 45 KB)
      แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
(SIZE 52 KB)
     Notification of the establishment of a subsidiary company
(SIZE 52 KB)
      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562
(SIZE 302 KB)
     Notification of the Resolutions of the Board of Directors' Meeting no.1/2019
(SIZE 288 KB)
     ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
(SIZE 44 KB)
      Invitation to shareholders to propose the 2019
(SIZE 37 KB)