- เพศหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษคล่อง

 

- Female, age not over 26 years old.
- Bachelor’s Degree in any field.
- Thai and English typing skills.

       
 
  ประจำกรุงเทพฯ,สมุทรปราการ   stationed at Bangkok and Samutprakarn
  - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- ขับรถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 

- Male, age not over 30 years old.
- High Vocational Certificate
- Motorcycle license

       
 
  ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ  stationed at Head Office
  - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเขียนโปรแกรม Delphi และ
  พัฒนา Mobile App ได้
- มีความรับผิดชอบสูง รอบคอบ เรียนรู้งานได้เร็ว
  ทำงานเป็นทีม
 

- Male or Female, age not over 30 years old.
- Bachelor’s Degree in Computer Science or
  related field.
- Skillful in Delphi and Develop Mobile App
- High responsibility, carefully, learn quickly
  and teamwork

       
 
  ประจำกรุงเทพฯ,สมุทรปราการ  stationed at Bangkok and Samutprakarn
  - เพศชาย  อายุไม่เกิน  28  ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- ขับรถจักรยานยนต์ได้ มีรถจักรยานยนต์
  และมีใบอนุญาตขับขี่
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 

- Male, age not over 28 years old.
- Bachelor’s Degree in any field
- Motorcycle license
- Know the route in Bangkok Metropolitan
  region.