งบการเงินและผลประกอบการ (หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 58
(31/12/2558)
งบปี 59
(31/12/2559)
ไตรมาส 2/60
(30/06/2560)
 บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
    สินทรัพย์รวม 3,643.56  4,283.35  4,612.00 
    หนี้สินรวม 1,923.71  2,374.71  2,653.00 
    ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,719.85  1,908.64  1,958.99 
    มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 613.00  613.00  613.00 
    รายได้รวม 1,134.63  1,310.08  688.53 
    กำไรสุทธิ 352.99  421.44  190.97 
    กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.59  0.69  0.31 
 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
    ROA (%) 13.08  13.29  11.79 
    ROE (%) 25.45  23.23  21.80 
    อัตรากำไรสุทธิ (%) 31.11  32.17  27.74 


........................................................................................................................................................................................................

                 Financial Statement & Highlights (Unit: M.Baht)
Period as of Y/E'15
(31/12/2015)
Y/E'16
(31/12/2016)
Q2'17
(30/06/2017)
 Financial Data
    Assets 3,643.56  4,283.35  4,612.00 
    Liabilities 1,923.71  2,374.71  2,653.00 
    Equity 1,719.85  1,908.64  1,958.99 
    Paid-up Capital 613.00  613.00  613.00 
    Revenue 1,134.63  1,310.08  688.53 
    Net Profit 352.99  421.44  190.97 
    EPS (Baht) 0.59  0.69  0.31 
 Financial Ratio
    ROA (%) 13.08  13.29  11.79 
    ROE (%) 25.45  23.23  21.80 
    Net Profit Margin (%) 31.11  32.17  27.74