ปี 2561
  Year 2018
 
หัวข้อเรื่อง / Topic Download
      วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2561 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561
(SIZE 83 KB)
      Management Discussion and Analysis for the year 2018 ended 31 dec 2018
(SIZE 98 KB)
      วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2561
(SIZE 84 KB)
      Management Discussion and Analysis for the 3rd Quarter ended 30 Sep 2018
(SIZE 98 KB)
      วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2561
(SIZE 90 KB)
      Management Discussion and Analysis for the 2st Quarter ended 30 Jun 2018
(SIZE 101 KB)
      วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2561
(SIZE 81 KB)
      Management Discussion and Analysis for the 1st Quarter ended 31 Mar 2018
(SIZE 92 KB)