ปี 2560
  Year 2017
 
หัวข้อเรื่อง / Topic Download
      วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2560 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
(SIZE 90 KB)
      Management Discussion and Analysis for the year 2017 ended 31 dec 2017

(SIZE 103 KB)
      วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2560
(SIZE 82 KB)
      Management Discussion and Analysis for the 3rd Quarter ended 30 Sep 2017
(SIZE 95 KB)
      วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2560
(SIZE 398 KB)
      Management Discussion and Analysis for the 2nd Quarter ended 30 June 2017
(SIZE 451 KB)
      วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2560
(SIZE 79 KB)
      Management Discussion and Analysis for the 1st Quarter ended 31 Mar 2017
(SIZE 90 KB)