ลูกค้า ของ บริษัท เอส11กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สามารถใช้บัตรชำระค่างวด ซึ่ง ด้านหลังบัตร
มีแถบบาร์โค๊ต พร้อมรายละเอียดวันครบกำหนดชำระค่างวด และ จำนวนเงินที่ต้องการชำระ

ลูกค้าสามารถชำระค่างวดได้ตามจำนวนเงินที่ระบุในบัตร หรือมากกว่าได้ ซึ่ง ลูกค้าสามารถ

ใช้การ์ดชำระค่างวดนี้ ไปชำระได้ที่

Customers may use payment card that has barcode in the backside together

with date and amount of payment. Customers may pay equal or more than amount

that specify in the payment card at the following places;

ชำระ เป็น เงินสดผ่านบัญชีธนาคาร โดย ใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (PAY-IN-SLIP) ที่เจ้าหน้าที่
สินเชื่อ มอบให้ไว้ในวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ หรือ ที่อยู่ส่วนท้าย ของ ใบแจ้งยอดบัญชี ลูกค้า
สามารถชำระผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้

Customers may pay in cash through bank counter by using pay-in-slip which credit

analyst officers  given  to them since the day  that  they made contracts  or using

a rear part of account statement. Customers may pay through the following banks :