แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักบรรษัทภิบาล โดยเชื่อมั่นว่าหลักการดังกล่าวเป็นระบบบริหาร
จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส จึงยึดมั่น และถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำคู่มือบรรษัทภิบาลขึ้น และได้ปรับปรุง
ให้ทันสมัย สอดคล้อง ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ทั้งทาง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม  ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุน และ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หัวข้อ ดาวน์โหลด
     1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
        1.1 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

     2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
        2.1 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

     3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
        3.1. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
        3.2. การให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริต


     4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
        4.1. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

     5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
        5.1. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
        5.2. กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
        5.3. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
        5.4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
        5.5. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท


.......................................................................................................................................................................................................


Guidelines on Corporate Governance

S11  GROUP  Public  Company  Limited  has  been  aware  of  the  importance  of  the  corporate  governance  principles  with  the
confidence  that  such  principles  will  ensure  fairness  and  transparency.  The Company , therefore , firmly upholds and  complies
these principles by conduct the Corporate Governance Manual and constantly updates to reflect changing political , economic  and
social circumstances  in  compliance  with  the Principle  of  Good Corporate Governance  for  Listed Companies 2012  of the Stock
Exchange of Thailand , and the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)  of  Thai Institute of Directors (IOD)
to create confidence among stakeholders  and  promote the Company’s competitiveness to achieve sustainable growth.

Topic Download
     1.The Rights of Shareholders
        1.1 Rights and equal treatment of Shareholders

     2 The Equitable Treatment of Shareholders
        2.1 The Insider Information Policy

     3. The Role of Stakeholders
        3.1. Stakeholder Engagement Policy
        3.2. The Protection of Whistle-Blower


     4. Disclosure and Transparency
        4.1. Information Disclosure Policy

     5. Responsibilities of the Board
        5.1. Board of Directors Charter
        5.2. Audit Committee Charter
        5.3. Risk Management Committee Charter
        5.4. Executive Board of Director Charter
        5.5. Qualification of Independent Director