บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  มีเจตจำนง มุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล  ยึดมั่น
ใน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ของ
บริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและ สามารถ
ตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้จัดทำ ”นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น”  เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน สำหรับผู้บริหาร และ บุคลากรของบริษัท พร้อมผลักดันส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่ง ของ วัฒนธรรม
ขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไป


          
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น                                                
                                                                                                                                              (SIZE 106 KB)


.................................................................................................................................................


According  to  the  principles  of  Good  Corporate  Governance ,  S11 GROUP Public Company Limited  has  intention  to  run businesses  with  good  governance  and  take  responsibility  to stakeholders  and  social  by  focusing  on  any  types  of  anti - corruption  ,  proceeding   with carefulness  and  auditable  to  assure  that the company  operates  with  appropriateness  and transparency.  Therefore ,  the company has set an anti - corruption policy  in  order  to  guide managements  and  employees   as well as  promote as one’s part of organizational culture that
leads the company to sustainability.