วิสัยทัศน์
บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ ที่จะเป็น บริษัทชั้นนำใน การให้บริการสินเชื่อ ด้วยความเป็นเลิศในการบริการ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส และมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการให้ ความสำคัญ กับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคม
ภารกิจ

ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อย โดยรักษาสมดุลของผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ ดังนี้
1. พันธกิจ ต่อ องค์กร
    สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อองค์กรให้เป็นองค์กรที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถ
    ในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา สามารถขยายธุรกิจและเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2. พันธกิจ ต่อ พนักงาน
    สร้างและรักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาวินัยในชีวิต การพัฒนา
    ด้านจิตใจ และการพัฒนาด้านความรู้
3. พันธกิจ ต่อ ผู้ถือหุ้น
    ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และ โปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่ดี ส่งเสริมให้มี ระบบตรวจสอบการ
    บริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้
4. พันธกิจ ต่อ ลูกค้าและคู่ค้า
    สนับสนุนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ก่อให้เกิด ความเป็นธรรมแก่ลูกค้า และ คู่ค้า ด้วย
    ความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม ที่ ตอบแทนสังคม สิ่งแวดล้อม
.................................................................................................................................................


Vision

The  Company aims to be a leading loan service provider  as well as  conduct  a  transparent business.   Consistent  growth  is  also  the  goal,  along  with  the  contributing  to  society’s educational  development.
Mission
The Company is a loan provider to individuals. We commit the following to our stakeholders.
1. Mission of the Company
    Build stability internally while being flexible  to  rapid external changes in order  to  expand     our business.
2. Mission to the employees
    Build a good working environment along  with  work-life  balance  of  the employees while     developing discipline, morals  and  skills.
3. Mission to the shareholders
    Earn  a  satisfying  return  of  investment  while  the  business  is  conducted  with  good
    corporate  governance  and  transparent  business policies.
4. Mission to the customers and trade partners
    Compliance with all laws and fairness in dealings with customers  and  trade partners