บริษัทก่อตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน และ
เรียกชำระ แล้ว จำนวน 5 ล้านบาท ต่อมา ใน เดือนเมษายนปีเดียวกัน ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายได้ขายหุ้น
ให้แก่นักลงทุนชาวไทย นักลงทุนชาวสิงคโปร์และนักลงทุนชาวญี่ปุ่นและได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 450 ล้านบาท จากนั้นบริษัทได้ทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว อย่างต่อเนื่อง เมื่อ วันที่
18 ธันวาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้นำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดำเนินการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก(initial Public Offering: IPO) จำนวน 80 ล้าน

หุ้น ปัจจุบันบริษัท มี ทุนจดทะเบียน และ เรียกชำระ แล้ว จำนวน  613 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ
ทั้งหมด จำนวน 613 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทมีการบริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ มายาวนานกว่า 20 ปี บริษัทให้บริการสินเชื่อครอบคลุม
พื้นที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด
.................................................................................................................................................


The company was initially registered  as  S 11 Group Company Limited  on  March 9, 2011
with the registered and paid-up capital of  Baht  5,000,000. On April 22, 2011 , a group of
founding shareholders sold their shares to  Thai ,  Singapore and Japanese  investors  and
the company has increased the  registered  capital  to  Baht 450,000,000.  The  company
periodically   increased   its  registered  capital.   On  December 18,  2013 ,   the  company
registered its conversion to  a public company  and  on February 25, 2015, the  company
listed  its  shares  in  the  Stock  Exchange  of  Thailand   and  tender  offer  newly  issued
80,000,000  ordinary  shares  by  way  of  initial  public  offering.
The company currently has registed and paid-up capital of  Baht  613,000,000  consisting
of  613,000,000  ordinary  shares  at  a  par value of Baht 1.00.  The company  has been
operating  by 20-year experiences  in  hire  purchase  business  management  team.  The
company business services covering Bangkok Metropolitan  area  and  other provinces.


ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

ทุนจดทะเบียน

เว็บไซต์

อีเมลล์

โทรศัพท์

โทรสาร
แผนที่
  สำนักงานใหญ่
  สาขาอยุธยา

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
0107556000698
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
613 ล้านบาท
www.sgroup.co.th
info@sgroup.co.th
0-2022-8888
0-2158-7948


Map 1    Map 2               สาขาชลบุรี      Map
Map                                สาขาระยอง     Map

..............................................................................................................................................
Company Name
Registration Number
Core Business

Location

Registered Capital
Paid-up Capital
Type of Share

Home Page
E-mail
Telephone Number Fax Number
Map
  Headquarters
  Ayutthaya
S 11 Group Public Company Limited.
0107556000698
Hire-purchase financing service for motorcycles.
888 Soi. Chatuchot 10, Chatuchot Road, Ao-Ngoen Sub-district,
Saimai District, Bangkok 10220
Baht 613,000,000
Baht 613,000,000 as of 31 December, 2015
613,000,000 ordinary shares at par value of Baht 1.00 per share
as at 31 December 2015
www.sgroup.co.th
info@sgroup.co.th
(66) 2022-8888
(66) 2158-7948


Map 1
    Map 2                Chonburi      Map
Map                                 Rayong        Map