บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

        ในปี 2563 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการ

ดำเนิน ธุรกิจ โดยบริษัทมีรายได้รวม 2,027.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 5.89 และมีกำไรสุทธิ 491.30 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 7.14 โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมี บัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ คิดป็นมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 5,951.10 ล้านบาท นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทยังคงมุ่งมั่น

ทำธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบรักษาอัตราการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน โดยให้ความสำคัญ

ในเรื่องคุณภาพของลูกหนี้อย่างถึงที่สุด

        อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีความ

ตั้งใจที่จะดำเนิน ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า และมั่นคง โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการเตรียม

ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพองค์กร ทั้งทางด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแล การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทผ่านพ้น ปัญหาและ

อุปสรรค และสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง

        ท้ายที่สุดนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ข้าพเจ้าขอขอบคุณ

สำหรับความ ไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัท

เสมอมา และที่สำคัญข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วย

ดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ อดทน และซื่อสัตย์ก้าวไปข้างหน้าตามพันธกิจและแผนการดำเนินงาน

ของบริษัทส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้

        ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดที่บริษัทได้รับในปี 2563 นั้นล้วนแต่เป็นผลมาจากการทุ่มเททำงานหนัก

ของทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนการสนับสนุนที่ดีจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

 

                                                                                                  นายสามารถ จิระดำรง
                                                                                                        ประธานกรรมการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.thหรือเว็บไซต์ www.sgroup.co.th

.................................................................................................................................................

        S 11 Group Public Company Limited conducts loan services for the hire-purchase of motorcycles under the principle of good corporate governance. The Company promote code of ethics to all stakeholders along with adhere to the anti-corruption in order to achieve the Company's sustainable growth.
        In 2020, S 11 Group Public Company Limited continuously success in running a business. The total revenue was Baht 2,027.34 million, increased by 5.89 percent, and profit for the year was Baht 491.30 million, decreased by 7.14 percent. At the end of 2020, the Company recognized the account receivables for hire-purchase contracts equal to Baht 5,951.10 million . It is another year that the Company committed to operate its business with due care, retain the sustainable growth and also recognize the quality of debtors as the most important aspect.
        However, the Company is aware of the importance of running business with responsibility, aims to run business successfully, stable and transparence by governance as well as prepare for potential organization development in business strategies, corporate governance, human development, information technology and service standard. The Company cultivates the organization culture to all employees in worth using resource and utmost benefit in order to provide the Company's operation get through the problems and obstacles and also support the Company to expand business growth continuously.
        Lastly, on behalf of the Chairman of S 11 Group Public Company Limited. I would like to thank our shareholders, investors, business partners, financial institutions, related government and private agencies for their trust and belief as well as our customers for their kind support. Especially, I would like to thank the management team and all staff to participate in running a business with sacrifice, patience and honesty. Step forward along with the mission and operation plan provide the Company's success to this day.
        Moreover, the overall success of the Company for the year 2020 was made through dedication of all executives and employees as well as the support from our shareholders and all stakeholders. I would like to confirm that the Company will run a business with the principle of good corporate governance, responsible for social and environment in order to achieve the sustainable growth and stably moving forward.

                                                                                      Mr. Samart Chiradamrong
                                                                                                      Chairman


For more information: www.sec.or.th or www.sgroup.co.th