ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะจัดการของบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง
      1. นายสามารถ จิระดำรง     ประธานกรรมการ
      2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ     กรรมการผู้จัดการ
      3. นายกฤษกร เนตรประภา     ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
      4. นายวันชัย บุญธรรม     ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกหนี้
      5. นางสาววัชราภรณ์ เมรุทอง     ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
      6. นายทศพร เลิศพันธ์     ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
      7. นางสาวแจ่มสิริ สังขรักษ์     ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
      8. นางสาวอารีย์ ศรีไกรรส     ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
      9. นางสาวจีระนัย พรหมทอง     ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
      10. นายสมคิด จารุไพบูลย์พันธ์     ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
      11. นางวรรณา ไหลเจริญวงศ์     ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน


หมายเหตุ: ประธานกรรมการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่มากำกับดูแลและ
ให้คำปรึกษา (Monitor and Supervise) แก่ผู้บริหารบริษัทในบางประเด็นที่สำคัญ โดยไม่ได้มีส่วน
ในการบริหารจัดการฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทแต่อย่างใด
.................................................................................................................................................

As of 31 December 2020, the management team of the Company are listed
as follows:
Executives Position
      1. Mr. Samart Chiradamrong     Chairman
      2. Mr. Surasak Khemthongkam     Managing Director
      3. Mr. Kritsakorn Netprapha     Marketing and Credit Manager
      4. Mr. Wanchai Boontham     Account Receivable Management Manager
      5. Miss Watcharaporn Maruthong     Accounting and Finance Manager
      6. Mr. Thosaporn Lerdbhan     Information Technology Manager
      7. Miss Jamsiri Sangkarak     Administration Manager
      8. Miss Aree Srikrairot     Operation Manager
      9. Miss Jeeranai Promtong     Customer Relations Manager
      10. Mr. Somkid Jarupaiboonphan     Personnel Manager
      11. Mrs. Wanna Laichareonwong     Office of Internal Audit Manager

Remark: The Chairman is assigned by the Board of Directors to monitor and supervise the management in certain significant areas, without having any role in day-to-day operational management.