ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
      1. นายสามารถ จิระดำรง     ประธานกรรมการ
      2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ     กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ
      3. นายศิรวัตร หวั่งหลี     กรรมการ
      4. นายริชาร์ด วี เคง กว๊อก     กรรมการ
      5. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส     กรรมการ
      6. นายทศพร เลิศพันธ์     กรรมการ
      7. นางวชิรา ณ ระนอง     กรรมการ / รองประธานกรรมการ /
    ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
      8. ดร.ฐานิศร เดชธำรง     กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
      9. นายธีรวัฒน์ ศรินทุ     กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ


เลขานุการคณะกรรมการบริษัท: นางกติกา กุสาวดี
.................................................................................................................................................

On 31 December 2018,
the Board of Directors consists of 9 directors as shown below:
Name of the directors Position
      1. Mr. Samart Chiradamrong     Chairman
      2. Mr. Surasak Khemthongkam     Director / Managing Director
      3. Mr. Sirawat Wanglee     Director
      4. Mr. Richard Wee Keng Kwok     Director
      5. Mr. Tay Christopher Charles     Director
      6. Mr. Thosaporn Lerdbhan     Director
      7. Mrs. Vachira Na Ranong     Director / Vice Chairman / Chairman of the
    Audit Committee / Independent Director
      8. Dr. Tanisorn Dejthamrong     Director / member of the Audit Committee /
    Independent Director
      9. Mr. Thirawat Sarindu     Director / member of the Audit Committee /
    Independent Director

Secretary of the Board of Directors: Mrs. Katika Kusawadee