ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
      1. นายสามารถ จิระดำรง     ประธานกรรมการ
      2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ     กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ
      3. นายศิรวัตร หวั่งหลี     กรรมการ
      4. นายเจเรมี เหลียว     กรรมการ
      5. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส     กรรมการ
      6. นายทศพร เลิศพันธ์     กรรมการ
      7. นางวชิรา ณ ระนอง     กรรมการ / รองประธานกรรมการ /
    ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
      8. ดร.ฐานิศร เดชธำรง     กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
      9. นายธีรวัฒน์ ศรินทุ     กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ


เลขานุการคณะกรรมการบริษัท: นางกติกา กุสาวดี
.................................................................................................................................................

On 31 December 2020,
the Board of Directors consists of 9 directors as shown below:
Name of the directors Position
      1. Mr. Samart Chiradamrong     Chairman
      2. Mr. Surasak Khemthongkam     Director / Managing Director
      3. Mr. Sirawat Wanglee     Director
      4. Mr. Mr. Jeremy Liau     Director
      5. Mr. Tay Christopher Charles     Director
      6. Mr. Thosaporn Lerdbhan     Director
      7. Mrs. Vachira Na Ranong     Director / Vice Chairman / Chairman of the
    Audit Committee / Independent Director
      8. Dr. Tanisorn Dejthamrong     Director / member of the Audit Committee /
    Independent Director
      9. Mr. Thirawat Sarindu     Director / member of the Audit Committee /
    Independent Director

Secretary of the Board of Directors: Mrs. Katika Kusawadee