1. กรมการขนส่งทางบก แบบคำขอโอนและรับโอน ผู้เช่าซื้อ เซ็นชื่อ 2 ที่ ตรงผู้รับโอน

2. หนังสือมอบอำนาจ ผู้เช่าซื้อ เซ็นชื่อ 1 ที่ ตรงผู้มอบอำนาจ

3. สำเนาบัตรประชาชน  หรือ  บัตรเหลือง  หรือ  บัตรข้าราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เช่าซื้อพร้อมเซ็นชื่อ
    กรณีที่เป็นนิติบุคคล  ใช้บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อ พร้อมกับ  ประทับตรา
    สำคัญของบริษัท

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผู้รับโอน และ  หน้าที่มีหมายเลขที่บ้านของผู้เช่าซื้อ  พร้อมเซ็นชื่อกรณีที่
    เป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ของ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อ พร้อมกับ ประทับตรา
    สำคัญของบริษัท

5. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล , ใบจดทะเบียนสมรส และ ใบจดทะเบียนหย่า ( ถ้ามี ) ของผู้เช่าซื้อพร้อมเซ็นชื่อใน
    กรณีที่ชื่อ - สกุล ท่าน ไม่ตรงกับตอนที่ทำสัญญา

6. กรณีที่เป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทฯ  อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือ
    ชื่อพร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท

7. ใบเสร็จกรมการขนส่งค่าภาษี หรือ สำเนาป้ายวงกลม (กรณีต่อภาษีเอง)

8. ใบเสร็จพรบ.หรือหางพรบ. (กรณีต่อพรบ.เอง)

9. ใบตรวจสภาพรถ(ป้ายเหลือง) กรณีเป็นรถป้ายเหลืองโอนกรรมสิทธิ์พร้อมต่อภาษี

Document that required in conveyance :
One-round conveyance
1. Department  of  land  transport’s  form of  transfer   request :  hire - purchaser  signs  twice  at
    “transferee”
2. Power of attorney: hire-purchaser signs at “grantor”
3. Certified true and unexpired copy of indentification card of a hire-purchaser  ( personal   I.D.  or
    indentification card  of  government  officer  or  identification  card  of  state  enterprise  officer )
    In  case  of  juristic  person ,  uses  a  copy  of  identification  card  of  authorized  director  that
    certified  and  stamped  with  the company’s seal.
4. Certified  copy  of  registration  on  page  of  transferee’s  name  and  hire - purchaser’s   house
    number.  In  case  of  jurisic  person , uses  a  copy of  registration of  authorized  director  that
    certified and stamped  with  the  company’s  seal.
5. In case of changing name or surname, uses a certified  copy  of  personal  name  and  surname
    change registration , marriage and divorce certificate ( if any )  of  a hire-purchaser.
6. In case of jurisic person , uses a copy of corporate afficavit , issued within 6 months certified by
    authorized director and stamped with the company’s seal.
7. Tax receipt of department of transportation or  a  copy  of circular labels  (  in  case  of  self-tax
    renewel)
8. Sign Act receipt or tail of sign Act (in case of self-sign Act renewel)
9. In  case  of  conveyance  and  tax  renewal  yellow  plate  vehicle , uses  an inspection  letter of
    yellow plate vehicle.

1.กรมการขนส่งทางบก แบบคำขอโอนและรับโอน ผู้เช่าซื้อ เซ็นชื่อ 2 ที่ ตรงผู้รับโอน
2.หนังสือมอบอำนาจ ผู้เช่าซื้อ เซ็นชื่อ 1 ที่ ตรงผู้มอบอำนาจ

3.กรมการขนส่งทางบก แบบคำขอโอนและรับโอน ผู้เช่าซื้อ เซ็นชื่อ 1 ที่ ตรงผู้โอน ผู้รับโอนต่อ  2  เซ็นชื่อ
   2 ที่ ตรงผู้รับโอน

4.หนังสือมอบอำนาจ ผู้รับโอนต่อ 2 เซ็นชื่อ 1 ที่ ตรงผู้มอบอำนาจ

5.สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรเหลือง หรือ บัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ ( ของผู้เช่าซื้อและผู้รับโอนต่อ
   ที่ 2 ) พร้อมเซ็นชื่อ กรณีที่เป็น นิติบุคคล ใช้บัตรฯ ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อ พร้อมกับ
   ประทับตราสำคัญของบริษัท

6.สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้รับโอนและหน้าที่มีหมายเลขที่บ้าน ( ของผู้เช่าซื้อและผู้รับโอน ต่อที่ 2 )
   พร้อมเซ็นชื่อ กรณีที่เป็น นิติบุคคล ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ลงลายมือชื่อ
   พร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท

7.ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล , ใบจดทะเบียนสมรส และใบจดทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ( ของผู้เช่าซื้อและผู้รับโอนต่อที่
   2) พร้อมเซ็นชื่อในกรณีที่ ชื่อ - สกุล ท่านไม่ตรงกับตอนที่ทำสัญญา

8.กรณีที่เป็นนิติบุคคล  ใช้หนังสือรับรองบริษัทฯ  อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือ
   ชื่อพร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท กรณีผู้รับโอนต่อที่ 2 เป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือยืนยันการซื้อขาย
   กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อ พร้อมกับ ประทับตราสำคัญของบริษัท

9.ใบเสร็จกรมการขนส่งค่าภาษี หรือ สำเนาป้ายวงกลม (กรณีต่อภาษีเอง)

10.ใบเสร็จพรบ.หรือหางพรบ. (กรณีต่อพรบ.เอง)

Two-round conveyance
1. Department  of  land  transport’s  form  of  transfer request : hire - purchaser  signs  twice at
    “transferee”
2. Power of attorney: hire-purchaser signs at “grantor”
3. Department of land transport’s form of transfer request: hire-purchaser signs at  “transferor”
    and the second transferee signs twice at “transferee”
4. Power of attorney: the second transferee signs at “grantor”
5. Certified  true  and  unexpired  copies  of  indentification  card  of a  hire-purchaser  and  the
    second   transferee    ( personal  I.D.   or  indentification   card   of   government   officer   or
    identification  card  of  state  enterprise  officer )
    In  case  of  juristic  person , uses  a  copy of  identification card  of  authorized director  that
    certified  and  stamped  with  the company’s seal.
6. Certified copy of  registration on  page  of  transferee’s name  and   hire-purchaser  and  the
    second transferee’s house number.
    In case of  jurisic person, uses a copy of registration of authorized director that  certified and
    stamped with the company’s seal.
7. In  case  of  changing  name  or  surname , uses  a  certified  copies  of  personal name  and
    surname change registration, marriage  and  divorce certificate ( if any ) of a  hire-purchaser
    and the second transferee.
8. In  case  of  jurisic  person , uses  a  copy  of  corporate  afficavit ,  issued   within  6  months
    certified  by  authorized  director  and  stamped  with  the  company’s  seal.  In  case  of   the
    second  transferee  is  jurisic person , uses  notice  of  order  confirmation  that  certified  by
    authorized director  and  stamped with the company’s seal.
9. Tax  receipt  of  department  of transportation or a copy of circular labels ( in case of self-tax
    renewel )
10. Sign Act receipt or tail of sign Act  ( in case of self-sign Act renewel )